Om våld

Våld mot kvinnor i missbruk

Kvinnor som lever med missbruk befinner sig i en situation av särskild sårbarhet, där våld ofta är en del av vardagen. När dessa kvinnor söker hjälp, möts de ofta av oförståelse och okunskap.

Ibland leder detta bemötande till att kvinnorna upplever ytterligare kränkningar och våld men då från samhällsinstanser. Kvinnor som lever i missbruk kan också ha problem med hälsan, ekonomiska problem, bli bostadslösa och hamna i kriminalitet. Denna målgrupp kräver särskilda stödinsatser och hela samhället behöver öka sin förståelse för hur dessa kvinnor ska bemötas. För dessa kvinnor är förövarna flera och kommer från olika delar av hennes liv: partners, behandlingspersonal, ordningsvakter, polis eller andra missbrukare.

I flera studier har det framkommit att kvinnor med missbruk lever med en hög grad av utsatthet under sitt liv och att våldet är en del av hennes livssituation. 

Kvinnor som lever med missbruk utsätts ofta för ett fördomsfullt bemötande när de söker vård och stöd. Det leder till att dessa kvinnor har en stor misstro mot myndigheter och sällan polisanmäler det våld de är med om. Kontakt med vården tas ofta endast när skadorna är så omfattande att det krävs. Rädslan för att bli bemötta som brottslingar hindrar dem ofta från att söka hjälp. Kvinnor med barn är oroliga för att barnen ska omhändertas och det leder till ett ökat beroende av den våldsutövande mannen.

Att förstå kvinnans beroendeställning av den våldsutövande mannen är avgörande för att förstå hur svårt ett uppbrott är. Partnern kan vara den som förser hennes missbruk med droger och är ibland ett skydd mot andra förövare. Ibland är det hans bostad hon lever i. Den våldsutövande partnern kan också aktivt hindra kvinnan från att få hjälp med sitt missbruk för att förhindra att hon lämnar relationen. Ett annat problem för denna målgrupp är att många skyddade boenden inte tar emot kvinnor med ett aktivt missbruk. De bemöts snarare som missbrukare än som brottsoffer och deras utsatthet för våld förminskas av myndigheter och vård. Ofta ser man våldet som en följd av missbruket och behandlar kvinnan främst för sitt missbruk. Detta trots att missbruket ofta är en följd av våldet. Det är viktigt att kvinnor i dessa situationer får hjälp både som brottsoffer och missbrukare, med en tydlig distinktion mellan de två problemen i stödinsatserna.