Om våld

Våld mot äldre kvinnor

Våld mot äldre kvinnor kan innefatta alla våldsformer.

Våldet innefattar också försummelse, exempelvis omsorgssvikt eller genom att inte ge mediciner i rätt tid, som ibland kallas inadekvat vård. Det kan innebära att både professionella och anhöriga vård- och omsorgsgivare på detta sätt kan skapa lidande eller skador hos äldre kvinnor. Många äldre är genom kroppens naturliga åldrande, funktionsnedsättningar eller sjukdom fysiskt nedsatta, vilket gör att även mildare former av fysiskt våld kan medföra allvarliga eller bestående skador. Omgivningen kan ha svårt att misstänka våld när en äldre kvinna uppvisar fysiska skador, om inte kvinnan själv berättar vad som hänt. Risken är annars stor att omgivningen tolkar skadorna som en ’’naturlig’’ följd av olyckor eller sjukdomar. Lever kvinnan med en äldre man kan omgivningen ha svårt att tro att han är förmögen att tillfoga henne skador. Det psykiska våldet kan också ha stor påverkan på äldre kvinnor då hon i många fall har en nedsatt psykisk och fysisk hälsa, små sociala nätverk, vilket gör att hon är sårbar för hot, kontroll och kränkningar. 

Det ekonomiska våldet mot äldre kvinnor innefattar inte bara en partners kontroll på ekonomin, utan kan vara en god man som missbrukar sitt uppdrag, vårdpersonal som lägger beslag på kvinnans värdesaker eller familjemedlemmar som kommer på besök när kvinnan fått sin pension utbetald. Äldre kvinnor löper förhöjd risk att utsättas för våld av anhöriga eller vård- och omsorgspersonal. Dessutom utsätts äldre kvinnor, precis som yngre, för våld av sin partner. 

Äldre kvinnor är en undanskymd grupp i vårt samhälle, med knappa möjligheter att hävda sina rättigheter och utan starka företrädare. Roks ser också att det saknas slagkraftiga politiska initiativ och tillräckliga resurser i verksamheter som rör äldre kvinnor. 

Roks vill bryta tabut om mäns våld mot äldre kvinnor och lyfta fram de särskilda behov av skydd som denna åsidosatta grupp har. Roks har tagit fram en rapport om våld mot äldre. Materialet kan beställas genom att du mailar info@roks.se.

Är du utsatt eller känner någon som är utsatt? Det kan vara svårt att förstå eller sätta ord på våldet. På kvinno- och tjejjourerna får man stöd i att göra det och få fortsatt stöd till ett liv fritt från våld.