Om våld

Surrogatmödrarskap

Surrogatmödraskap innebär ett utnyttjande av kvinnokroppen och kvinnors reproduktiva organ. Att mot betalning eller annan påverkan bära och föda ett barn åt någon annan ska därför ses som mäns våld mot kvinnor. De flesta kvinnor som ingår ett sådant avtal lever under fattiga förhållanden.

Av de avtal som kvinnor tvingas ingå tas hennes rättighet till att bestämma över sin egen kropp bort. I över nio månader bestämmer beställaren och kliniken över hennes kropp. Det kan handla om vilken kost och mediciner som hon ska äta eller vilka undersökningar hon ska genomgå.

Likställt med prostitution, går det inte att skilja mellan frivilligt och ofrivilligt surrogatmödraskap. Det handlar om maktstrukturer på flera nivåer, däribland förväntan på att kvinnor ska finnas till för andra. 

Det finns länder i världen som tillåter altruistiskt surrogatmödraskap, där någon agerar surrogatmoder utan ekonomisk ersättning. I dessa länder är det många som ändå väljer att åka till länder med hög fattigdom och betala kvinnor för att agera surrogatmödrar. Altruistiskt surrogatmödraskap kan heller aldrig utesluta andra typer av påtryckningsmedel. De kan yttra sig som gåvor och förmåner eller mer subtilt som socialt tryck, lojalitet, psykologisk utpressning och  skuldkänslor.

Är du utsatt eller känner någon som är utsatt? Det kan vara svårt att förstå eller sätta ord på våldet. På kvinno- och tjejjourerna får man stöd i att göra det och få fortsatt stöd till ett liv fritt från våld.