Få stöd

Andra hjälpinstanser

Nedan listar vi några organisationer och myndigheter som kan vara bra att känna till om du eller någon du känner lever i en våldsam relation. Genom att gå in på Hitta en jour kan du söka fram närmsta kvinno- eller tjejjour.

Kvinnofridslinjen – 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen. www.kvinnofridslinjen.se

Brottsofferjouren - 116 006

Brottsofferjouren är en sekulär och partipolitiskt obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du kan vara anonym i kontakten med dem och stödet är kostnadsfritt. Alla inom Brottsofferjouren har avgett tystnadslöfte så det du berättar stannar mellan dig och mottagaren. Ingen polisanmälan krävs för att få stöd.

NCKs stödlinje Rätt att välja - 020-57 70 70 

Rätt att välja är en stödlinje för dig som är utsatt för våld i hederns namn. Linjen är öppen alla dagar kl. 7-21. Stödlinjen riktar sig till alla åldrar och även närstående är välkomna att ringa. Personalens uppgift är att lyssna och ge professionellt stöd. De kan också ge information om ytterligare stödverksamheter dit den som ringer kan vända sig. Läs mer på rattattvalja.se

Unizon 

Unizon är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. Läs mer hos www.unizon.se 

Rädda barnens Centrum för stöd

Om du behöver råd och stöd om exempelvis barn och trauma, har Rädda barnen en rådgivningstelefon för allmänheten och till andra professionella inom till exempel socialtjänst, barnpsykiatri, elevhälsa, sjukvård och förskola/skola.

Du når dem på 08-698 90 00. Fråga efter Centrum för stöd och behandling. 

Bris

Barnens rätt i samhället finns för dig som är upp till 18 år och som behöver ringa, maila och chatta med någon som lyssnar. www.bris.se

Juridiskt stöd

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja alla brottsoffers rättigheter och uppmärksamma deras behov och intressen. Brottsoffermyndighetens hemsida samlar svar på vanliga frågor för dig som har blivit utsatt för brott. Här finns även hänvisningar till Brottsofferguiden, Av fri vilja och Jag vill veta, se nedan. www.brottsoffermyndigheten.se

Brottsofferguiden

Brottsofferguiden ger dig som blivit utsatt för brott en överblick över vad som kan vara aktuellt i den situation du är i nu. Du börjar med att välja vilket brott du har blivit utsatt för. Det finns flera olika brott att välja mellan, välj det som stämmer bäst. Du får sedan ange om du är över eller under 18 år. Avsluta med att välja i vilket steg av processen du är, till exempel om du har gjort en polisanmälan eller om du blivit kallad till en rättegång.
www.brottsofferguiden.se

Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. www.do.se

Organisationer/myndigheter och sajter som arbetar med opinionsbildning, utbildning, statistik och information

Nationellt centrum för kvinnofrid

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, är ett kunskaps- och resurscentrum vid Uppsala universitet. NCK arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor och utveckla metoder för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.
www.nck.uu.se

BO – Barnombudsmannen

Barnombudsmannens huvuduppgift är att företräda barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). BO har inte rätt att ingripa i enskilda fall. www.bo.se

Amnesty

Amnesty International utreder och dokumenterar allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter. De utövar påtryckningar mot makthavare för att förebygga, förhindra och stoppa dessa kränkningar, samt kräver att de som gör sig skyldiga till övergrepp ska ställas inför rätta. www.amnesty.se

ECPAT Sverige

ECPAT Sverige arbetar med att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel: barnpornografi, trafficking och barnsexturism. www.ecpat.se

Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation som arbetar med opinionsbildning och verksamhetsstöd till frivilligorganisationer i syfte att förbättra förutsättningarna för det frivilliga sociala arbetet. www.socialforum.se

Forum – Kvinnor och Funktionshinder

Föreningen Forum – Kvinnor och Funktionshinder ska genom information, attitydpåverkan och samverkan med myndigheter och organisationer verka för kvinnor med funktionsnedsättning, deras rätt till makten över sina egna liv och inflytande i samhället. www.kvinnor-funktionshinder.se

Fredrika Bremer-förbundet

Fredrika Bremer-förbundet delar ut stipendier och bidrag, samt bedriver opinionsarbete. Fredrika Bremer-förbundet verkar för att kvinnor och män tar lika stort ansvar för hem och barn, att män tar ansvar för sin sexualitet och sin styrka så att kvinno- och barnafrid råder såväl inom som utom hemmets väggar. www.fredrikabremer.se

UN Women Sverige

UN Women Sverige är en svensk nationell kommitté som stödjer UN Women, FN:s jämställdhetsorganisation, och följer upp hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen. UN Womens huvudkontor ligger vid FN i New York, USA. unwomen.se

Varken hora eller kuvad

En feministisk och antirasitisk gräsrotsrörelse: www.varkenhoraellerkuvad.se

KSAN - Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotika-frågor

KSAN arbetar med frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel utifrån flickors och kvinnors perspektiv. Verksamheten består i att sprida information, att öka förståelsen för sambandet mellan bruk och skador, att stimulera till debatt, att påverka attityder och värderingar samt att följa och stödja forskning. www.ksan.se

Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna stödjer Kvinnors organisering i konfliktområden. kvinnatillkvinna.se

Sveriges Kvinnoorganisationer

Sveriges Kvinnoorganisationers uppdrag är att samla den svenska kvinnorörelsen och att arbeta för kvinnors demokratiska förutsättningar och livsvillkor i samhället. Verksamheten utgår från FN:s Kvinnokonvention (CEDAW) och Beijing Platform for Action. https://sverigeskvinnoorganisationer.se/

Sveriges Kommuner och Regioner

Med utgångspunkt i ett kongressuppdrag vill Sveriges Kommuner och Regioner verka för att det utvecklas framgångsrika modeller för att förhindra hot och våld mot kvinnor och barn. Förbundet vill också främja samverkan mellan berörda instanser för att hitta bra lösningar för utsatta kvinnor. www.skl.se/kvinnofrid

Länsstyrelserna

Viktiga uppgifter för länsstyrelsen är att samordna, stödja och följa upp jämställdhetsarbetet i länet. De bidrar även till ökad kunskap om den betydelse jämställdheten har för samhället genom till exempel samhällsanalyser, seminarier och projektverksamhet.
www.lst.se/lst/sv/amnen/Jamstalldhet

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet. Rättsväsendet består av myndigheter som polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. www.bra.se