Om Roks

Våra sakfrågor

Här kan du läsa mer om Roks ståndpunkter och fördjupa dig i våra sakfrågor.

Mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn

Mäns våld mot kvinnor är vårt största samhällsproblem och det tar sig uttryck i alla människors liv. Våldet är den yttersta konsekvensen av en könsmaktsordning där män är överordnade kvinnor. De patriarkala strukturerna bidrar till att kvinnor inte blir trodda när de berättar om sina upplevelser av detta våld. Istället ifrågasätts deras beteenden, handlingar och känslor.

För att effektivt motverka och eliminera mäns våld mot kvinnor, tjejer och barn är det avgörande att tro på varje kvinnas och tjejs berättelse. Detta är en central ståndpunkt för Roks, som betonar att utan denna grundläggande tilltro kommer samhället inte att kunna besegra våldet. Att upphöra med mäns våld mot kvinnor är också ett av Sveriges sex jämställdhetspolitiska delmål. Det krävs en samordnad insats från samhället, rättsväsendet och individen för att skapa en miljö där kvinnor kan leva fria från våld och förtryck.

Tillståndsplikt för skyddat boende

Genom att lagen om regleringar och tillståndsplikt för skyddat boende trätt i kraft den 1 april har förutsättningarna för kvinnojourernas arbete förändrats i grunden. Roks menar att konsekvenserna av lagförslaget riskerar att höja trösklar för kvinnor och barn som vill lämna våld. Vi ser också med oro att allt fler skyddade boenden som bedrivs av ideella jourer tvingas stänga och att det utarmar grunden för det självständiga stöd som jourerna har varit i över 40 år. 

Vårdnad, boende och umgänge

Barns behov av trygghet och rätten att växa upp i en familj utan våld måste alltid gå före föräldrarnas behov. I de sammanhang där kvinnojourer och tjejjourer möter barn innebär det i praktiken att barns säkerhet ska överordnas pappors rätt till sina barn. I ärenden kring vårdnad, boende och umgänge menar Roks därför att kontakt med pappan måste ifrågasättas när det gäller barn som har erfarenhet av våld mot mamman och/eller sig själv. Utifrån skyddsskäl är det viktigt att ena föräldern kan beviljas beslutanderätt i vissa frågor som rör barnet.

Studier både nationellt och internationellt visar att barn ofta tvingas till umgänge med en pappa som har misshandlat deras mamma och/eller utsatt barnet för våld (När tryggheten står på spel, Barnombudsmannen, 2005, I skuggan av pappa, Maria Eriksson, 2003).

Kvinnoseparatism

Roks samhällsanalys grundar sig på den vedertagna uppfattningen om en ojämlik maktfördelning mellan kvinnor som grupp och män som grupp. Kvinnor har mindre makt och livsutrymme än män. Flickor uppfostras med förväntningar utifrån samhällets normer och strukturer på grund av sitt kön. Därför menar Roks att kvinnor och tjejer behöver egna utrymmen, fria från mäns tolkningsföreträde och härskartekniker.