Vad säger lagen

Skärpt lagstiftning för kvinnofrid

Under 1990- och 2000-talen har svensk lagstiftning genomgått flera stora förändringar i syfte att förstärka skyddet för kvinnor som utsätts för våld, sexuella övergrepp, människohandel och våld i hederns namn, samt för barn som bevittnar våld. Sexualbrottslagstiftningen har gjorts könsneutral och utvidgats så att flera kränkande handlingar idag omfattas av våldtäktsbrottet. I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar förtydligats, och regler om sekretess, kontaktförbud, och målsägandebiträde har reviderats.

En av de viktigaste lagändringarna är från 1982 då misshandel blev ett brott som faller under allmänt åtal, det vill säga att vem som helst som bevittnat eller känner till ett brott, kan anmäla det. Det är alltså inte den som blivit utsatt som måste anmäla.

En annan viktig reform var kvinnofridsreformen 1998 då brottet grov kvinnofridskränkning infördes i brottsbalken, och socialtjänstlagen skärptes angående mäns våld mot kvinnor. Året därefter kriminaliserades sexköp

NCK, Nationellt centrum för Kvinnofrid har en kunskapsbank med länkar till de mest relevanta lagarna på området