Mäns våld mot äldre kvinnor

Det tabubelagda våldet mot äldre

Äldre kvinnor är en undanskymd grupp i vårt samhälle. De har svårt att hävda sina rättigheter och saknar starka företrädare. Dessutom är det ont om vederhäftig forskning och statistik, slagkraftiga politiska initiativ och tillräckliga resurser i verksamheter som rör äldre kvinnor. Även inom kvinnojoursrörelsen är äldre kvinnor något av en osynlig kategori, helt enkelt därför att de sällan kommer till jourerna.

Men avsaknaden av utförlig information betyder inte att våldet är frånvarande i dessa kvinnors liv. Tvärtom, äldre kvinnor löper förhöjd risk att utsättas för våld av anhöriga eller vård- och omsorgspersonal. Dessutom utsätts äldre kvinnor, precis som yngre, för våld av sin partner. Våld som kanske pågått under en livslång relation upphör ju inte den dag offer eller förövare fyller 65.

Kan morfar misshandla mormor?

Tystnaden kring mäns våld mot äldre kvinnor är stor. Tanken att mormor lever i rädsla eller att vår gamle far kan vara en förövare väcker motstånd; vi vill helt enkelt inte tro det. Men vår bild av ålderdomen som en zon fredad för kränkningar, slag och sexuella övergrepp tabubelägger och hindrar oss från att upptäcka det våld som faktiskt förekommer.

Roks vill bryta tabut om mäns våld mot äldre kvinnor och lyfta fram de särskilda behov av skydd som denna åsidosatta grupp har.