Statistik från Roks kvinnojourer och tjejjourer 2015

2015 var 104 kvinnojourer och tjejjourer medlemmar i Roks: 66 kvinnojourer och 38 tjejjourer. Av dessa har 50 kvinnojourer och 23 tjejjourer lämnat in statistik för 2015. Statistiken nedan baseras endast på dessa jourers statistik. För att göra statistiken jämförbar har vi korrigerat föregående års siffror så att de motsvarar lika många svaranden som 2015. 

Fler arbetade timmar – men behovet täcks inte upp 

Under 2015 hade kvinnojourerna motsvarande 81 heltidsanställda och tjejjourerna 9 heltidsanställda. Det är mer än under 2013 och 2014. 
 
Anställda jourkvinnor

Anstallda jourtjejer

Även antalet timmar som ideella jourtjejer och jourkvinnor bidragit med har ökat. De lade ner ca 17 000 fler timmar under 2015 än vad de gjorde under 2014. Kvinnojourerna lade ner 107 535 timmar 2015, under 2014 var siffran endast 86 101, och 2013 så låg som 62 406 timmar. På tjejjourerna har inte trenden varit lika tydlig, där har antalet timmar sjunkit något under 2015- från 17 379 år 2014 till 13 051, men sett i sin helhet så har ändå antalet timmar de ideella krafterna på Roks jourer lag ner långt många fler det här året än tidigare år.  

Något som säkerligen hänger ihop med antalet fler anställda – men framför allt den stora ökningen av antalet timmar som ideella krafter bidragit med – är att antalet kontakter med kvinnor och tjejer ökade under 2015 jämför med tidigare år. 

Anstallda kvinnor jouren varit i kontaktmed

Antalt jejer jouren varit i kontakt med

Tyvärr råder det fortfarande stor resursbrist ute på våra jourer trots ökningen av antalet arbetade timmar. Det finns inte så många sängplatser som skulle behövas, vilket leder till att jourerna tvingas säga nej till de kvinnor och barn som söker sig till våra skyddade boenden. Under 2015 avvisade våra jourer 2036 kvinnor p.g.a. att de inte hade plats på sin jour. 2013 och 2014 var motsvarande siffror 1201 respektive 1309. Det innebär hela 36 procent fler avvisningar 2015 än 2014. 

Antal kvinnor och barn som bott