Kvinnokonventionen och FN

Kvinnokonventionen – konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor – antogs av FN:s generalförsamling 1979. Konventionen trädde i kraft i september 1981 och hittills har 173 stater ratificerat den. En av de få stater som fortfarande inte har skrivit på är USA. Kvinnokonventionen innehåller 30 artiklar som rör kvinnans rättigheter inom alla områden. Kvinnodiskrimineringskommittén (CEDAW) övervakar hur Kvinnokonventionen följs. De länder som ratificerat Kvinnokonventionen måste vart fjärde år rapportera till CEDAW om hur man lever upp till Kvinnokonventionens olika artiklar. I december år 2000 trädde ett tilläggsprotokoll till Kvinnokonventionen i kraft. Tilläggsprotokollet innebär att kvinnor som har utsatts för kränkningar av sina mänskliga rättigheter enligt Kvinnokonventionen, kan framföra sina klagomål till FN för att få upprättelse och kompensation. Kvinnokonventionens hemsida

Sedan mars 2009 har FN en databas om våld mot kvinnor. Här finns information om våldets omfattning, typ och följder och hur effektiva olika lagar och program är, samt information om hur våldet kan bekämpas. Informationen i databasen bygger bland annat på frågeformulär som regeringar fyllt i.