Fakta och statistik

Remissvar

Roks säger nej till förslaget om kriminalisering av psykiskt våld.

Rapporter

Roks lanserar studien Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld, en omfångsundersökning om mäns våld mot kvinnor i Sverige. Studien visar att våldet mot kvinnor har ökat de senaste 20 åren.

Rapporter

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 16 fall 2019, vilket motsvarar 64 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året. Det visar den årliga rapporten från Brå, Brottsförebyggande rådet, som publicerades i april 2020.

Rapporter

22 kvinnor dödades i en nära relation under 2018. Det visar den årliga rapporten från Brå, Brottsförebyggande rådet, som publicerades i mars 2019.

Rapporter

Nya och förändrade brottskoder vid årsskiftet 2018/2019

Vid årskiftet 2018/2019 infördes ett antal nya brottskoder. Bland nyheterna märks bland annat nya koder för relationen mellan offer och gärningsperson vid misshandel och våldtäkt.

När det gäller misshandel och våldtäkt införs nya koder för att ange relationen mellan offret och gärningspersonen: om de är eller har varit närstående genom parrelation, genom släktskap/familj, annan slags relation eller om de är obekanta. Nya brottskoder för relationen mellan offer och gärningsperson införs även för grov fridskränkning.

Läs om alla nya och förändrade brottskoder i den nya versionen av Klassificering av brott. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-26-nya-och-forandrade-brottskoder-vid-arsskiftet.html

Läs sammanfattningen av anmälda brott 2019;

https://www.bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de5301efed/1579163409123/Sammanfattning_anmalda_prel_helar_2019.pdf

Rapporter

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har publicerat en gemensam tillsynsrapport om våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Rapporten publicerades i februari 2019.

Statistik från jourerna

Roks kvinnojourer och tjejjourer skickar årligen in statistik till Roks. Det gör att vi kan vi synliggöra det viktiga arbete som kvinnojourerna och tjejjourerna gör för att stötta kvinnor, tjejer och barn utsatta för mäns våld.