Fakta och statistik

Remissvar

Utredningen adresserar en viktig fråga men i kampen för kvinnors rättigheter får inte misogyna, farliga beskrivningar av kvinnor göras till verktyg i arbetet. Alla begränsningar av kvinnors fria rörlighet och självbestämmande måste också noga vägas mot syftet med begränsningarna.

Remissvar

Roks menar att det är en grundläggande plikt för samhället att bekämpa och bestraffa utövandet av våld mot barn. Roks är övertygade om utredningens goda föresatser på området. Som utredningen lyfter fram har Sverige haft en hög ambition att vara ledande i denna viktiga fråga och Sverige har också haft ett kontinuerligt arbete på området. Roks är medvetna om att ett långsiktigt arbete behövs och att målet om en uppväxt fri från våld inte nås enkelt.

Roks har dock grundläggande invändningar mot utredningens perspektiv och dess förslag.

Remissvar

Roks säger nej till förslaget om kriminalisering av psykiskt våld.

Rapporter

Roks lanserar studien Kvinnors trygghet – ett jämställt samhälle fyllt av våld, en omfångsundersökning om mäns våld mot kvinnor i Sverige. Studien visar att våldet mot kvinnor har ökat de senaste 20 åren.

Rapporter

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor där offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation uppgick till 16 fall 2019, vilket motsvarar 64 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor under året. Det visar den årliga rapporten från Brå, Brottsförebyggande rådet, som publicerades i april 2020.

Rapporter

22 kvinnor dödades i en nära relation under 2018. Det visar den årliga rapporten från Brå, Brottsförebyggande rådet, som publicerades i mars 2019.

Rapporter

Nya och förändrade brottskoder vid årsskiftet 2018/2019

Vid årskiftet 2018/2019 infördes ett antal nya brottskoder. Bland nyheterna märks bland annat nya koder för relationen mellan offer och gärningsperson vid misshandel och våldtäkt.

När det gäller misshandel och våldtäkt införs nya koder för att ange relationen mellan offret och gärningspersonen: om de är eller har varit närstående genom parrelation, genom släktskap/familj, annan slags relation eller om de är obekanta. Nya brottskoder för relationen mellan offer och gärningsperson införs även för grov fridskränkning.

Läs om alla nya och förändrade brottskoder i den nya versionen av Klassificering av brott. https://www.bra.se/om-bra/nytt-fran-bra/arkiv/nyheter/2018-12-26-nya-och-forandrade-brottskoder-vid-arsskiftet.html

Läs sammanfattningen av anmälda brott 2019;

https://www.bra.se/download/18.7d27ebd916ea64de5301efed/1579163409123/Sammanfattning_anmalda_prel_helar_2019.pdf