Remissvar

Roks svar till SOU 2023:98 Sexuellt utnyttjande i pornografiska syften, våldsutsatthet som behöver synliggöras

Roks och våra jourer har arbetat mot pornografi och prostitution sedan 80-talet. Vi har arbetat opinionsbildande genom aktioner, konferenser, tribunaler, debattartiklar.

Ida Dahlberg

Roks anser att pornografi är en del av mäns våld mot kvinnor och ett explicit uttryck för mäns fysiska, sexuella och verbala våld mot kvinnor, tjejer och barn. Att pornografin upprätthåller mäns makt och överordning. Att pornografin är en inspirationskälla till mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer de har relationer med. Som ett resultat av kvinnojoursrörelsens kamp mot prostitution, sexuellt våld och pornografi finns en historisk sexköpslag sedan 1999 som förbjuder män att köpa tillgång till kvinnors kroppar. Trots kvinnorörelsens enträgna kamp mot pornografin och arbete att synliggöra pornografins konsekvenser har pornografin blivit grövre, värre, mer förnedrande och desto vanligare för män och killar att konsumera. Det är kvinnor, tjejer och barn som tvingas leva med konsekvenserna av pornografin.

Kvinno- och tjejjourerna möter kvinnor, tjejer och barn som beskriver erfarenheter av utsatthet inom ramen för pornografi. Kvinnor och tjejer vittnar om situationer där de ofta pressats, tvingats och inte haft handlingsutrymme att ta sig ur situationer där de utnyttjats i pornografi. Kvinnor, tjejer och barn vittnar om att de filmats mot sin vilja, utpressats att skicka övergreppsmaterial eller med hot att få material distribuerat. Dessa erfarenheter bekräftar också en intervjustudie med överlevare genomförd 2023 (Farley et al., 2023) Nya former av pornografi och prostitution tar sig form genom plattformar

som OnlyFans och material som sprids digitalt. Samtidigt saknas såväl stöd, skydd, grundläggande kunskap och metoder för kvinnor och tjejer som behöver samhällets stöd för att ta sig ur utsatthet i pornografi. Utöver ett bristande stöd saknas dessutom adekvat lagstiftning som skyddar de kvinnor och tjejer som utnyttjas inom ramen för produktion av pornografi. Paragrafen om olaga våldsskildring som kriminaliserar distributionen av filmat sexuellt våld, tillämpas inte. Det betyder att kvinnor och tjejer som utnyttjas i pornografi i bästa fall enbart har möjlighet att anmäla den som utsätter henne för övergrepp och filmar detta för andra former av tvång- och sexualbrott.