Remissvar

Roks svar SOU 2023_97 Ut ur utsatthet

Sammanfattande synpunkter:

Ida Dahlberg

Roks tillstyrker utredningens samtliga förslag och kräver att Sverige lever upp till internationella konventioner och åtaganden för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Roks tillstyrker förslag 10.3.1 om socialnämnens ansvar att erbjuda stöd och hjälp till den som utnyttjas eller har utnyttjats i prostitution tydliggörs i 5 kap 11 § SoL

Roks tillstyrket utredningens förslag om ett individuellt exitprogram för vuxna och barn. Roks kräver att alla kvinnor och barn som söker stöd för utsatthet i prostitution och pornografi skall ha rätt till en individuell plan enligt stödprogrammet

Roks ser risker och fallgropar utifrån hur socialtjänsten och hälso- och sjukvård utifrån rådande läge och bristande resurser skall axla ansvaret att identifiera, erbjuda stöd och vägar ut ur utsatthet enligt utredningens förslag

Roks kräver i enlighet med utredningens förslag att samverkan med tjej- och kvinnojourer sker i utformning av metodutveckling, i det förebyggande- och uppsökande arbetet samt i det direkta stödet och samverkan i enskilda ärenden

Roks tillstyrker särskilt att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd kopplas till en individuell plan för att lämna utsatthet i prostitution enligt 10.2.3. Alla kvinnor och barn som vistas i Sverige skall ha rätt till vård, skydd och stöd ut ur utsatthet