Remissvar

Remissvar SOU 2022:70 En uppväxt fri från våld – En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

Roks menar att det är en grundläggande plikt för samhället att bekämpa och bestraffa utövandet av våld mot barn.

Ida Dahlberg

Roks är övertygade om utredningens goda föresatser på området. Som utredningen lyfter fram har Sverige haft en hög ambition att vara ledande i denna viktiga fråga och Sverige har också haft ett kontinuerligt arbete på området. Roks är medvetna om att ett långsiktigt arbete behövs och att målet om en uppväxt fri från våld inte nås enkelt.

Roks har dock grundläggande invändningar mot utredningens perspektiv och dess förslag.