กี่ยวกับ Roks

กี่ยวกับ Roks

Roks หรือสมาคมสถานพักพิงสำหรับสตรีและเด็กหญิงแห่งสวีเดน (The National Organization for Women’s Shelters and Young Women’s Shelter in Sweden) เป็นองค์กรสมาชิกขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ Roks มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานพักพิงในการต่อสู้กั บปัญหาความรุนแรงที่เพศชายกระทำต่อเพศหญิง

Roks มุ่งสร้างความตระหนักรู้ในหมู่สาธารณชน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สภาพความเป็นจริงที่สถานพักพิงต่างๆ ได้ประสบเป็นที่ปรากฏ ตลอดจนสื่ อสารประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานพักพิงออกไปสู่ภายนอก ปัจจุบันมีสถานพ ักพิงสำหรับสตรีราว 90 แห่งที่เป็นสมาชิกขององค์กรนี้

Roksเป็นองค์กรสตรีซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของสตรีแล ะเด็กหญิง ตลอดจนความเท่าเทียมกันในทุกระดับชั้น

สถานพักพิงสำหรับสตรี

 

สถานพักพิงแต่ละแห่งมีรูปแบบการทำงานเฉพาะตัวที่เป็นอิสระ แต่สิ่งที่ทุกแห่งมีเหมือนกันค ือบริการสายด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สตรีและเด็กหญิง ผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องแจ้ งชื่อหากไม่ประสงค์จะทำเช่นนั้น และจะไม่มีการลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการดังกล่าว

สถานพักพิงจะให้การช่วยเหลือตามความจำเป็นและความประสงค์ของผู้รับบริการแต่ละราย ผู้ร ับบริการอาจต้องการพูดคุยเรื่องสถานการณ์และความสัมพันธ์ในปัจจุบัน หรืออาจต้องการคำแนะน ำเกี่ยวกับการแจ้งความหรือการขอสิทธิ์การดูแลเด็ก หรืออาจต้องการพูดคุยเกี่ยวกับการตกเป็ นเหยื่อของการถูกทำร้ายทางเพศซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นหรือเกิดมานานหลายปีแล้ว เจ้าหน้าที่สถานพ ักพิงจะให้ความช่วยเหลือผ่านการพูดคุยและให้คำแนะนำ และอาจให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในกา รพบตำรวจและทนายความ รวมถึงการรับบริการทางสังคมสงเคราะห์อื่นๆ สถานพักพิงหลายแห่งยังได้ ให้ที่พักชั่วคราวแก่ผู้หญิงและเด็กด้วย

สถานพักพิงหลายแห่งให้บริการสายด่วนทางกฎหมายแยกต่างหาก บางแห่งมีบริการโทรศัพท์ข้อคว ามเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่มีปัญหาด้านการได้ยิน และบางแห่งเชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือผู้ ใหญ่ที่ตกเป็นเหยื่อของการร่วมประเวณีในสายเลือดเดียวกัน

สถานพักพิงสำหรับเด็กหญิง

 

มีสถานพักพิงสำหรับเด็กหญิงราว 30 แห่งที่เป็นสมาชิกของ Roks ในจำนวนนี้มีประมาณ 10 แห่ง ที่เป็นองค์กรอิสระ สถานพักพิงสำหรับเด็กหญิงทำงานในลักษณะเดียวกันกับสถานพักพิงสำหรับสต รี แต่เน้นการให้บริการแก่เด็กหญิงที่ตกเป็นเหยื่อของการข่มขู่ การทารุณกรรม และการทำร้า ยทางเพศ หรือต้องการพูดคุยกับเพื่อนวัยเดียวกันด้วยเหตุผลอื่นๆ นอกจากนี้สถานพักพิงยังมุ ่งนำเสนอสภาพความเป็นอยู่ของเด็กหญิงให้เป็นปรากฏแก่สายตาสาธารณชนด้วย www.rokstjejjourer.se

การทำงานในสถานพักพิง

 

ผู้ที่ทำงานในสถานพักพิงสำหรับสตรีและเด็กหญิงส่วนใหญ่ทำงานในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อให้ได ้รับการตอบรับเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเรียนรู้ซึ่งจัด โดยสถานพักพิงเสียก่อน โปรดติดต่อสถานพักพิงสำหรับสตรีหรือเด็กหญิงในพื้นที่ หากท่านสนใจ ที่จะเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานพักพิง