Roks välkomnar 100 miljoner till våldsutsatta kvinnor och barn och förordar en förändring in intaget till kvinnojourernas boenden.

Roks har sedan länge protesterat mot de höga hinder som samhället har rest mellan stödsökande kvinnor och kvinnojourernas skyddsboenden. I takt med andra förändringar av samhället har det som förut var en gemensam definition av ”kvinnojourer”, utvecklats till allt från rena vårdföretag och föreningar med allmänintresse av jämställdhet, till att som Roks jourer fortsätta att vara verksamheter som arbetar på feministisk grund med en analys av kön och våld som sammanlänkat.

- Vi är mycket oroliga över effekterna av den urvattning som har fått ske inom fältet mäns våld mot kvinnor, säger Jenny Westerstrand. Vi vet att färre kvinnor med ”vanliga liv”, ”vanliga jobb” och kanske till och med höga positioner, söker stöd för våldsutsatthet. Samhället har inte visat intresse. Våldsutsatthet har behandlats som en fråga för den socialt utslagna.

Nu sitter väldigt många av dessa kvinnor i sina hem med män som trycker ner dem och utsätter dem för våld. I många hushåll börjar det fysiska våldet nu. Men vägarna till att söka stöd är inte upptrampade. Till detta kommer alla dem samhället tidigare haft kännedom om som också behöver ökat skydd och mer stöd liksom alla tjejer som också tvingas till ökad kontakt med sina förövare i hemmet när det är en pappa eller en bror.

- Vi är mycket oroliga för hur många kvinnor, tjejer och barn har det, säger Jenny Westerstrand. Inte minst sedan SKR aviserat att socialtjänsten önskar dra ned på sn verksamhet. 

För att möta den kris som råder har Roks lämnat nedanstående förslag till SKR och till regeringen. Roks föreslår:

- lägre trösklar till kvinnojourernas boenden. Ge ett ökat inflytande till kvinnojourens verksamhetsansvariga för intag till boendet. Vi behöver riva murarna mellan kvinnojourerna och de våldsutsatta kvinnorna och barnen,

- ett delat ansvar mellan stat och kommun för kostnaderna för de kvinnor som kommer, under den första tiden när socialtjänsten inte är involverad. Det inkluderar så mycket mer än en sängplats att bo på en kvinnojour, det berättigar ett delat ansvar för kostnaden.

- Roks ger också medel ur sin Aurorafond till sina kvinno- och tjejjourer för inköp av så kallade akutpaket. Fler akuta kontakter kan väntas blir en följd av krisen och där kan mat och hygienartiklar komma att behövas.

- Roks manar sina kvinnojourer och tjejjourer att föra dagbok. Krisens konsekvenser är ännu oklara men vi vet att kvinnor, tjejer och barn alltid drabbas i situationer som dessa. Vi vet också att mäns och killars våld påverkar unga och äldre kvinnors situation, kvinnor med barn och de utan barn, på olika vis. Nu samlar vi kunskap i vår rörelse.

Nu välkomnar vi de pengar som skjutits till som möjliggör en ökad synlighet och tillgänglighet för våra tjejjourer och kvinnojourer. Vi har ett stort och centralt arbete framför oss för att hejda konsekvenserna av den pandemi vi lever med. Mitt i krisen uppskattar vi också det stora intresse som råder för vad vi framför till politiker och myndigheter. De vet att vi står nära de våldsutsatta kvinnorna, tjejerna och barnen och att vår rörelses kunskap är ovärderlig.


För ytterligare information:

Roks ordförande Jenny Westerstrand, tel. 070-302 59 55 eller jenny.westerstrand@roks.se

Presskontakt/koordinator

Vanessa Gustafsson

Telefon:

Mobil:

vanessa.gustafsson@roks.se