Debatt: "Förbud är bästa sättet att minska prostitution"

RFSU, som låtit ta fram en egen rapport om lagens effekter, säger sig vilja komma åt attityder hos sexköpare, men väljer samtidigt att kritisera sexköpslagen. Det är olyckligt eftersom lagen är det bästa sättet att motverka efterfrågan. Inget av de länder som valt att legalisera prostitution har lyckats bättre varken med att motverka efterfrågan eller med att minska våld eller stigmatisering av kvinnor i prostitution.

Tillsammans med norska Kvinnefronten har Roks cirkulerat ett upprop för sexköpslagen, och hittills har 145 forskare och praktiker, socialarbetare och representanter för civilsamhället som möter människor i prostitution, skrivit under.

De har gjort det därför att de, liksom vi, anser att en struktur som bygger på att kvinnor finns tillgängliga på en marknad för män inte är förenlig med en jämställd värld. Därför att de ser att prostitutionen minskar och attityder förändras i de länder där den nordiska modellen har införts. Och därför att de, liksom vi, ser att det är omöjligt att prata om fria val i en värld där kvinnor systematiskt underordnas gruppen män, där deras kroppar sexualiseras och där vi ser att för många av dem som lever i prostitution är det valet en konsekvens av tidigare utsatthet av incest eller andra sexuella övergrepp.

Genom att kriminalisera efterfrågan så aktualiseras också frågan om vilka som befinner sig i prostitution. Vi ser att myten om kvinnan på bakgatan eller på bordellen helt enkelt inte är representativ för verkligheten. Nya grupper av kvinnor som faller offer för mäns våld träder fram, bortanför myterna. Utan sexköpslagen hade många av dessa kvinnor och tjejer inte vågat söka hjälp.

Roks kvinno- och tjejjourer möter bland annat kvinnor i missbruk som utnyttjas för alkohol, vi möter tjejer med psykiska funktionsnedsättningar som tvingas byta sex mot varor, och vi möter kvinnor som utsatts för fruimport, som våldtas dagligen i utbyte mot att få stanna i Sverige.

Först när vi ser alla dessa grupper kan vi se den verkliga omfattningen av utnyttjandet av kvinnor för sexuella ändamål, och arbeta för att motverka det. Därför behövs mer forskning och mer kunskap både om vilka som hamnar i prostitution och vilka som väljer att olagligt utnyttja dem.

Behovet av sociala insatser för att stödja människor som vill lämna prostitution stort. Sverige måste bli ett föregångsland också när det gäller att erbjuda sociala insatser, stöd och exitprogram åt människor i prostitution.

Därför är Roks eniga med RFSU om behovet av starka, ovillkorade sociala insatser för människor i prostitution, och om behovet att arbeta med att komma åt sexköpares attityder. Men där tar enigheten slut. Roks ser att prostitution aldrig är ett frivilligt val. Därför bör samhällets gemensamma mål dels vara att ingen hamnar i den situationen att hon behöver överväga prostitution som ett alternativ, och dels att avskaffa efterfrågan, det vill säga viljan hos män att köpa sex. Därför står vi till 100 procent bakom den svenska sexköpslagen, som det bästa sättet att motverka efterfrågan.

Karin Svensson, ordf Roks