Fakta och statistik

Rapporter

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten har publicerat en gemensam tillsynsrapport om våld i nära relationer och sexualbrott mot vuxna. Rapporten publicerades i februari 2019.

Statistik från jourerna

Roks kvinnojourer och tjejjourer skickar årligen in statistik till Roks. Det gör att vi kan vi synliggöra det viktiga arbete som kvinnojourerna och tjejjourerna gör för att stötta kvinnor, tjejer och barn utsatta för mäns våld. 

Statistik från jourerna

Roks kvinnojourer och tjejjourer skickar årligen in statistik till Roks. Med hjälp av den kan vi synliggöra det viktiga arbete som kvinnojourerna och tjejjourerna gör för att stötta kvinnor, tjejer och barn utsatta för mäns våld. 

Kvinnokonventionen och FN

Kvinnokonventionen – konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor – antogs av FN:s generalförsamling 1979.

Rapporter

Roks arbetar kontinuerligt fram nya rapporter för att uppmärksamma frågor om mäns våld mot kvinnor som förbisetts eller som det inte pratats tillräckligt mycket om.

Remissvar

Roks är en ofta anlitad remissinstans. Remissvaren är viktiga för att de ger oss möjlighet att vara med och påverka lagstiftningen.

Våldsbrott

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring mäns våld mot kvinnor. 

Sexualbrott

Varje år tar Brottsförebyggande rådet, Brå, fram statistik kring sexbrott mot kvinnor.